Úradný preklad Úradný preklad z/do anglického a nemeckého jazyka

Úradne overený preklad“, „súdny preklad“, „úradný preklad“, „overený preklad“ či „preklad s pečiatkou“ sú viaceré zaužívané názvy pre ten istý typ prekladu – prekladu, ktorý vykonáva prekladateľ zapísaný v Zozname ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorý je oprávnený svoj preklad opatriť úradnou pečiatkou so štátnym znakom Slovenskej republiky.


Prekladateľ je povinný s prekladom zviazať prekladaný dokument. Pre tento účel poslúži buď originál dokumentu, notársky overená kópia, eventuálne i obyčajná kópia – v závislosti od požiadaviek cieľového príjemcu prekladu. Uvediem príklad: Oslovujú ma klientky, ktoré sa uchádzajú o prácu opatrovateľky v zahraničí a potrebujú preklad príslušných dokumentov pre sprostredkovateľskú agentúru - agentúra vo väčšine prípadov uvedie, že je postačujúce ak sa s prekladom zviaže obyčajná kópia. V prípade vybavovania úradných záležitostí je však obyčajná kópia spravidla nedostačujúca a vyžaduje sa, aby bol s prekladom zviazaný buď originál alebo notársky osvedčená kópia. Svojim klientom preto vždy odporúčam, aby túto informáciu overili priamo na mieste, na ktorom budú preklad odovzdávať.


Notársky osvedčenú kópiu dokumentu vyhotovuje notár. Nakoľko sa do cudzieho jazyka prekladá i osvedčovacia doložka notára, je potrebné navštíviť najprv notára a až potom doručiť dokument na preklad. V meste Pezinok túto službu poskytujú nasledujúce notárske úrady, ktoré sa nachádzajú v dostupnej pešej vzdialenosti od našej kancelárie.


Cena prekladu je jednotná pre úradný i neúradný preklad, pre obe jazykové kombinácie i oba smery prekladu a je stanovená v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov č. 491/2004 Z.z. po zaokrúhlení na:


20 € za každú začatú normostranu prekladu

1 normostrana (NS) pritom predstavuje 1800 znakov s medzerami, čo je približne rovnaký objem textu, ako sú prvé štyri odseky tohto textu.


Na preklad osvedčení o evidencii (technických preukazov) dovezených vozidiel sa vzťahuje špeciálna zvýhodnená cena.